• banner service

초청 설교

살아있고 항상 있는 말씀

생명나무 공동체

 • 설교일짜: 2017-06-04
 • 창2:23, 마16:16
 • 생명나무 공동체   

   

살아있고 항상 있는 말씀

하나님의 지상명령

 • 설교일짜: 2017-04-30
 • 신 6:4-9
 • 하나님의 지상명령

   

살아있고 항상 있는 말씀

내 은혜가 네게 족하도다

 • 설교일짜: 2017-02-26
 • 고후 12:7-10
 • 내 은혜가 네게 족하도다                                                                       

예수 그리스도의 심장

예수 그리스도의 심장

 • 설교일짜: 2015-10-11
 • 빌1:8
 • 송찬우 목사                                                                            

복음의 능력

복음의 능력

 • 설교일짜: 2015-08-30
 • 눅4:16-19
 • 이태선 목사                                                                     

미래와 희망

미래와 희망

 • 설교일짜: 2015-07-26
 • 렘29:10-14
 • 김성국 목사                                                                           

마지막 사명, 광야의 찬송

마지막 사명, 광야의 찬송

 • 설교일짜: 2015-06-21
 • 신31:19-22
 •  안민 장로 초청 설교

   

마지막을 준비하는 지혜 (선교헌신)

마지막을 준비하는 지혜 (선교헌신)

 • 설교일짜: 2015-03-01
 • 마24:11-14
 • 백신종 목사